Archiwa kategorii: Ogólne

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika to środek zaskarżenia służący do zaskarżenia zarówno czynności jak i zaniechań komornika sądowego. Poprzez zaniechanie należy rozumieć sytuację, w której komornik nie dokonuje jakiejś czynności, do której jest obowiązany. Ten środek nie przysługuje w stosunku do innych organów egzekucyjnych, tzn. skargi nie możemy użyć w celu zaskarżenia czynności sądu.

Skargę rozpatruje sąd rejonowy, przy którym działa komornik.

Skarga na czynności komornika ? podmiot uprawniony do złożenia. Ze skargą może wystąpić każda osoba, której prawa zostały naruszone bądź zagrożone w związku z przeprowadzonymi przez komornika czynnościami egzekucyjnymi, bądź zaniechaniem dokonania czynności. Tym samym nie ma de facto ogranicza stosowania tego środka tylko dla dłużnika i wierzyciela ale także dopuszczalne jest aby mogła z niej skorzystać osoba trzecia, której prawa zostały naruszone, jeżeli wykaże interes prawny (np. właściciel rzeczy zajętej w toku postępowania egzekucyjnego). Czynności komornika może zaskarżyć sąd, prokurator, inny organ, który żądał wszczęcia egzekucji, oraz organizacja społeczna, która wykaże interes prawny.

Forma skargi na czynności komornicze, i elementy istotne skargi. Skarga na czynności komornicze musi spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane dla pism procesowych. To znaczy powinna zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego wnosimy skargę,

 • oznaczenie komornika, do którego składamy skargę

 • oznaczenie stron postępowania wraz ze wskazaniem adresów,

 • oznaczenie rodzaju pisma,

 • wskazanie sygnatury akt komorniczych,

 • określenie zaskarżanej czynność lub zaniechania dokonania czynności,

 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem,

 • podpis osoby wnoszącej skargę.

Do wnoszonej skargi należy dołączyć odpowiednią ilość odpisów tzn. po jednym odpisie dla każdego uczestnika oraz odpis dla komornika oraz dla sądu.

UWAGA: Skargę składa się za pośrednictwem komornika.

Koszty wniesienia skargi na czynności komornika. Wniesienie skargi do sądu wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości 100 zł, jednakże można wnioskować o zwolnienie z tej opłaty na zasadach ogólnych. Wraz z wnoszoną skargą strona może również złożyć wniosek o zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego (w części bądź w całości). Jednocześnie podkreślić należy, iż rozpatrzenie przez Sąd skargi na czynności komornika nie generuje innych opłat dla składającego skargę.

Termin wniesienia skargi na czynności komornika.Skarga na czynności komornika powinna być wniesiona do sądu w terminie 7 dniu liczonym od dnia:

 • dokonania danej czynności przez komornika, jeżeli strona powzięła informację o dokonanej czynności,

 • zawiadomienia osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone,

 • od momentu, w którym strona dowiedziała się o danej czynności

 • w przypadku zaniechania dokonania czynności przez komornika ? termin liczy się od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Termin do wniesienia skargi może być przywrócony przez sąd, jeżeli skarżący nie dotrzymał go bez swojej winy. Skarga wniesiona po terminie lub taka, gdzie skarżący nie uzupełnił jej braków formalnych podlega odrzuceniu. Jednakże skarga taka może mieć pewien wpływ na egzekucję, gdyż powinna spowodować sprawdzenie przez sąd prawidłowości czynności w sprawie, nawet tych, które nie były przedmiotem odrzuconej skargi.

Należy także pamiętać, iż w przypadku bezczynności ze strony organu egzekucyjnego, nie możemy złożyć skargi na czynność komornika. Istotne jest, aby mieć na uwadze, iż sama bezczynność nie jest równoznaczna z zaniechaniem działania, toteż nie możemy wystąpić z tym środkiem przeciwko komornikowi. W przypadku kwalifikowanej bezczynności przysługuje nam skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, która stanowi zupełnie odmienny środek.

UWAGA: Skarga na czynności komornika nie służy zaskarżaniu istnienia lub nieistnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym. Merytoryczną zasadność tytułu wykonawczego można kwestionować tylko w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego (na przykład, jeżeli pomimo dobrowolnej spłaty zadłużenia przez dłużnika wierzyciel wszczyna egzekucję to dłużnik nie powinien jej zwalczać w drodze skargi na czynności komornika).

Dłuższy okres na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę

W związku z projektem ustawy o zmianie Kodeksu Pracy, który zakłada wydłużenie terminu na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę, nasza Kancelaria w dniu 16.03.2016 r. przesłała do Kancelarii Sejmu RP następujące stanowisko.

 

„W związku z propozycją zmiany terminu na złożenie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z 7 dni na 14 dni, oświadczamy, że naszym zdaniem poprawa ustawy w tym zakresie jest zasadna.

Obowiązujący dotychczas termin 7-dniowy, w trudniejszych sprawach nie pozwalał na rzetelne przygotowanie powództwa. Odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia jest tak samo sformalizowane jak zwykłe powództwo. Wymaga zatem starannego przygotowania merytorycznego i dowodowego. Dlatego termin 7 dniowy niejednokrotnie powoduje, że pracownik nie ma możliwości przygotować powództwa ani skorzystać w tym zakresie z fachowej pomocy prawnej.

Mając na uwadze powyższe, wyrażamy pozytywną opinię odnośnie tego projektu.”

Ochrona przedemerytalna a wcześniejsza emerytura

Ochrona przedemerytalna co do zasady dotyczy osób, którym brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeśli wiek emerytalny wynosi mniej niż 67 lat, np. 65 lat i 3 miesiące, to okres ochronny rozpoczyna się w wieku 61 lat i 3 miesięcy. Te zasady generalnie nie budzą wątpliwości.

UWAGA: Ochrona przedemerytalna nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym (por. art. 52 k.p.).

W przypadku emerytur wcześniejszych trudno znaleźć w kodeksie pracy bezpośrednią odpowiedź na pytanie, czy możliwość skorzystania z takiej emerytury powoduje, że okres ochronny rozpoczyna się wcześniej.W tym zakresie należy odnieść się o orzecznictwa sądów, które wypracowały linię orzeczniczą dotyczącą wcześniejszych emerytur.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu do emerytury pomostowej brakuje nie więcej niż 4 lata (I PK 145/12 – wyrok SN – Izba Pracy z dnia 06-12-2012).

Zdaniem Sądu przewidziany w art. 39 KP zakaz wypowiadania umowy o pracę dotyczy także pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwi im uzyskanie prawa do wcześniejszej emerytury. Dla pracowników takich niższy od powszechnego wiek emerytalny jest więc normalnym ustawowym wiekiem emerytalnym (III APa 17/12 – wyrok SA Gdańsk z dnia 11-10-2012).

Przez wiek emerytalny, o którym mowa w art. 39 KP, należy rozumieć wiek określony w przepisach emerytalnych zezwalający na uzyskanie uprawnień w normalnym trybie, z uwzględnieniem, iż niższy od powszechnego wiek emerytalny pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, górników, czy pracowników kolejowych jest dla nich normalnym ustawowym wiekiem emerytalnym, a to z kolei sprawia, że tacy pracownicy w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego właściwego dla tych kategorii zatrudnienia korzystają ze szczególnej ochrony prawnej przewidzianej w art. 39 KP. (I PK 119/11 – postanowienie SN – Izba Pracy z dnia 26-01-2012).

Ochrona przysługuje pracownikowi tylko raz. Zdaniem Sądu Najwyższego nie można uznać, że pracownik po zakończeniu okresu ochronnego z art. 39 KP wskutek spełnienia przesłanek do emerytury w obniżonym wieku, wchodzi w kolejny okres ochronny wynikający z oczekiwanego nabycia prawa do emerytury w normalnym wieku emerytalnym. Jak łatwo zauważyć prowadziłoby to do wydłużenia okresu ochronnego ponad 4 lata (niezgodnie z art. 39 KP). Każdy pracownik tylko jeden raz w karierze zawodowej (w życiu) osiąga przewidziany w tym przepisie wiek emerytalny uzasadniający ochronę „przedemerytalną”. (II PK 353/12 – postanowienie SN – Izba Pracy z dnia 04-04-2013).

Jeśli pracodawca wypowie umowę w okresie ochronnym, pracownikowi przysługuje 7 dniowy termin (liczony od dnia otrzymania wypowiedzenia) na odwołanie do sądu pracy.

W takiej sytuacji pracownik musi wykazać, że obowiązuje go okres ochronny, po upływie którego nabędzie uprawnienia emerytalne.

Od października 2016 roku obowiązują nowe wyższe stawki zastępstwa procesowego.

Poniżej publikujemy nowe stawki zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych – aktualne od października 2016 roku.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł ? 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł ? 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł ? 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł ? 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ? 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ? 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ? 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ? 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł ? 25 000 zł.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
1) rozwód ? 720 zł, a jeżeli postępowanie jest połączone z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia ? 1080 zł;
2) unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa ? 720 zł;
3) przysposobienie ? 360 zł;
4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka ? 240 zł;
5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia ? 480 zł;
6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym ? 480 zł;
7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami ? 720 zł;
8) podział majątku wspólnego między małżonkami ? stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków ? 50% tej stawki;
9) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka ? 120 zł.
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa
o księgach wieczystych:
1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości ? 50% stawki obliczonej na podstawie § 2;
2) o rozgraniczenie ? 720 zł;
3) dotyczących służebności ? 480 zł;
4) o naruszenie posiadania ? 320 zł;
5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów ? 240 zł;
6) o zniesienie współwłasności ? stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego
przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników ? 50% tej stawki;
7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną ? 480 zł;
8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym ? 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:
1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych ? 120 zł;
2) stwierdzenie nabycia spadku ? 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu ? 720 zł;
3) dział spadku ? stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania ? 50% tej stawki.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:
1) opróżnienie lokalu mieszkalnego ? 240 zł;
2) wydanie nieruchomości rolnej ? 720 zł;
3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego ? stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach:
1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni ? 360 zł;
2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich ? 720 zł;
3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie ? 240 zł;
4) o uchylenie wyroku sądu polubownego ? 2400 zł;
5) z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego ? 3600 zł;
6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego ? 480 zł;
7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości ? 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju ? 25% tej stawki;
8) ze skargi na czynności komornika ? 80 zł;
9) o wyjawienie majątku ? 120 zł;
10) rejestracji spółki ? 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym ? 1200 zł;
11) rejestracji spółdzielni ? 2400 zł;
12) innych rejestracji ? 1200 zł;
13) zmiany w rejestrze ? 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym ? 360 zł;
14) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności ? 120 zł;
15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu ? 120 zł;
16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa ? 120 zł;
17) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego ? 960 zł;
18) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ? 1200 zł;
19) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ? 1680 zł;
20) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego ? 1440 zł;
21) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ? 1680 zł;
22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy ? 1080 zł;
23) o wyłączenie wspólnika ? 1080 zł;
24) o rozwiązanie spółki kapitałowej ? 1080 zł;
25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej ? 300 zł;
26) o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania ? 240 zł;
27) o ubezwłasnowolnienie ? 480 zł;
28) o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego ? 360 zł.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:
1) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy ? 180 zł;
2) wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 ? 75% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
3) inne roszczenia niemajątkowe ? 120 zł;
4) ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty ? 240 zł;
5) świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ? 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

Stawki minimalne wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
1) przed sądem okręgowym ? 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny ? 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2) przed sądem apelacyjnym ? 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny ? 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
1) przed sądem okręgowym ? 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny ? 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym ? 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny ? 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

 

Zmiana w prawie spadkowym

W dniu 18.10.2015 roku weszła w życie nowe zasady spadkobrania. Nowelizacja jest bardzo korzystna dla spadkobierców, ponieważ nie będą oni już narażeni na negatywne skutki bierności w razie zgonu spadkobiercy.

Bardzo często zdarza się tak, że rodzina nie przeprowadza postępowania spadkowego sądząc, że zmały, nie pozostawił po sobie żądnego spadku. Po kilku miesiącach lub latach mogło się okazać, że zmarły posiadał długi, którymi obciążona zostaje rodzina zmarłego.

Na skutek nowelizacji zostanie zmieniona zasada dotycząca przyjęcia spadku w razie milczenia spadkobierców. Ustawodawca wyeliminował bowiem z prawa spadkowego fikcję prawną prostego przyjęcia spadku, jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Proste przyjęcie spadku oznacza, że jeśli spadkobierca spadku nie odrzuci, to przyjmuje wszystkie aktywa i długi, za które będzie musiał odpowiadać swoim majątkiem. W świetle nowelizacji, jeśli spadkobierca nie odrzuci spadku w terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy lub dowiedzeniu się o tytule swojego powołania do spadku), to odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W takim przypadku odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe zostanie ograniczona jedynie do wartości stanu czynnego spadku (aktywów). Obecnie ustawodawca przewiduje dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli spadkobierca nie złoży stosownego oświadczenia tylko w przypadku pewnych kategorii osób (w szczególności małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz osób prawnych). Dlatego nowelizacja jest korzystna i wprowadza ochronę spadkobierców przed ponoszeniem pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe.

UWAGA: Nowe zasady mają zastosowanie, gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła po 18.10.2015 r.

Jestem ofiarą przestępstwa – co mam robić?

Każdy z nas może paść ofiara przestępstwa albo byc jego świadkiem. Warto znać swoje prawa, a także obowiązki procesowe. Zgłoszenie przestępstwa rozpoczyna tak zwany proces karny, który uregulowany jest w kodeksie postępowania karnego. Proces karny ma swoje zasady, których przestrzeganie jest bardzo ważne, jeśli chcemy doprowadzić do pozytywnego zakończenia sprawy.

Ten artykuł jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem. Z treści publikacji dowiesz się, jakie masz prawa i jak należy postępować, aby ukarać winnych popełnienia przestępstwa.

   Przede wszystkim pamiętaj o dowodach. Zanim gdziekolwiek zgłosisz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, przygotuj materiał dowodowy – oczywiście taki, jaki jest możliwy do przygotowania. Niektóre dowody są możliwe do przeprowadzenia tylko przez policję lub prokuraturę.

   Przestępstwo może polegać na dokonaniu różnych czynności. Przestępstwem może być pobicie, oszustwo, kradzież, podrobienie podpisu itp. Przestępstwa mogą być także związane z innymi dziedzinami prawa, na przykład przestępstwa skarbowe.

   Przestępstwo możesz zgłosić na policji lub w prokuraturze. Zgłoszenie może być pisemne lub ustne. Generalnie radzimy, aby ustnie zgłaszać przestępstwa, w których nie ma dokumentacji. Z kolei w przypadkach, gdzie musisz powołać się na dokumenty, najlepiej jest zgłosić przestępstwo pisemnie i załączyć dokumentację. Niezależnie od tego, w jaki sposób zgłosisz popełnienie przestępstwa, zawsze zostaniesz wezwany na policję lub prokuraturę w celu przesłuchania.
Przestępstwa związne ze szkodami na ciele najlepiej jest zgłaszać osobiście tak szybko jak to jest możliwe po ich dokonaniu, ponieważ wtedy jest największa szansa na zebranie materiału dowodowego. Im później takie przestępstwo zostanie zgłoszone, tym trudniej będzie ustalić między innymi zakres obrażeń ciała.

UWAGA: Jeśli zdecydujesz się zgłosić przestępstwo na Policję i na komisariacie uzyskać informację, że zgłoszenie nie zostanie przyjęte – zgłoś przestępstwo pisemnie na adres prokuratury lub Policji.

    Zresztą, im szybciej złożysz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tym lepiej dla Ciebie, ponieważ z biegiem czasu świadkowie zapominają o tym, co się wydarzyło – uciekają im szczegóły. Może się okazać, że po jakimś czasie nikt nie będzie pamiętał dokładnie sytuacji związanej ze zgłaszanym przez Ciebie przestępstwem.

Postępowanie związane z przestępstwem dzieli się na dwie fazy:

1. postępowanie przygotowawcze (śledztwo lub dochodzenie), które są prowadzone przez prokuratora lub policję,
2. postępowanie sądowe, jeśli dojdzie do wniesienia aktu oskarżenia.

Postępowanie przygotowawcze może być zakończone w dwojaki sposób:
1. może zostać umorzone
2. może zakończyć się wniesieniem aktu oskarżenia.

Jeśli postępowanie zostanie umorzone, masz prawo złożyć zażalenie na postanowienie prokuratora do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Sąd może:
1. uwzględnić twoje zażalenie,
2. nieuwzględnić twojego zażalenia.

Jeśli sąd nie uwzględni twojego zażalenia, wtedy postępowanie jest zakończone.

Jeżeli sąd uwzględni twoje zażalenie, prokuratura będzie musiała ponownie zająć się sprawą. W takim przypadku prokuratura może:
1. wnieść akt oskarżenia przeciwko osobie, która jej zdaniem popełniła przestępstwo,
2. umorzyć postępowanie.

   Jeżeli prokuratura umorzy postępowanie, a wcześniej sąd nakazał jej prowadzenie postępowania na skutek twojego pierwszego zażalenia, masz prawo złożyć tak zwany subsydiarny akt oskarżenia (o możliwości złożenia takiego aktu oskarżenia zostanie opracowany kolejny artykuł).

   Jeśli prokuratura wniesie akt oskarżenia, nie stajesz się z automatu stroną w postępowaniu przed sądem.

UWAGA: Stroną po wniesieniu aktu oskarżenia (zwaną w procesie „oskarżyciel posiłkowy”), która może składać wnioski dowodowe, staniesz się tylko wtedy, gdy do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożysz oświadczenie, że będziesz działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz stroną w procesie karnym przed sądem. Wyjątek: pokrzywdzony ma prawo złożyć apelację od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie.

   Gdy staniesz się stroną, masz prawo dochodzić w procesie karnym roszczeń cywilnych związanych ze szkodą, jakiej doznałeś na skutek przestępstwa. W tym celu możesz aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne.

Zmiany przepisów w Nowym Roku

Uwaga uwaga!!!

Niebawem rozpocznie się 2016 rok.  Nowy Rok przyniesie nam zmiany w przepisach. O to najważniejsze z nich:

 • zmiany w urlopach rodzicielskich (możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą)
 • zmiany w opłacaniu składek na umowy zlecenia  (koniecznie proszę kontaktować się w tej sprawie z ZUSem)
 • zmiany w umowach na czas określony
 • zmiany w doręczaniu korespondencji z Sądu  – znowu doręczać będzie Poczta Polska S.A.

Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych innych ciekawych zmian. Ze zmian zapowiadanych:

 • jednorazowy dodatek dla niektórych emerytów (w tym pobierających emerytury pomostowe)
 • obniżenie wieku emerytalnego.

Współpraca z mediami

Nasza Kancelaria współpracuje z mediami poprzez publikację w czasopismach artykułów z zakresu prawa. Współpracujemy m.in z:

 • portalem „dlastudenta.pl”
 • Tygodnikiem Śląsko-Dąbrowskim
 • Zmianami
 • Budowlanymi
 • Górnikiem
 • Kontrastem
 • Życiem Siemianowic
 • ITP Wieruszów

Witamy !!!!

Kancelaria Porad Prawnych i Doradztwa Prawnego Małgorzata Karolczyk-Pundyk od 5 lat zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i organizacji związkowych. Nasze usługi świadczymy także wszystkim obywatelom w każdym zakresie prawa. Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, sporządzeniem pism procesowych, umów, opinii prawnych, wszelkich dokumentów oraz prowadzeniem szkoleń i negocjacji.

Nasi klienci mogą liczyć na indywidualne fachowe podejście do problemu. Gwarantujemy uczciwe podejście do sprawy, rzetelną i terminową obsługę. Pracujemy szybko i skutecznie, a przede wszystkim dbamy o dobro i interes naszych klientów tak, aby ich sprawy były załatwione najlepiej jak to możliwe i w możliwie najniższych kosztach finansowych i emocjonalnych.

Nasze usługi charakteryzują się przejrzystością cen. Klient zawsze z góry wie ile zapłaci za usługę ? posiadamy stałe cenniki.

Zapraszamy do współpracy :)