Polityka cookies

Polityka prywatnoA�ci serwisu www.kancelaria-porada.pl
1. Informacje ogA?lne.
1. Operatorem Serwisu www.kancelaria-porada.pl jest FPPP MaA�gorzata Karolczyk-Pundyk, ul. CzA�stochowska 23/7, 44-100 Gliwice

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uA?ytkownikach i ich zachowaniu w nastA�pujA�cy sposA?b:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urzA�dzeniach koA�cowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

c. Poprzez gromadzenie logA?w serwera www przez operatora hostingowego.

2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez uA?ytkownika.

2. Serwis moA?e zapisaA� ponadto informacje o parametrach poA�A�czenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie sA� udostA�pniane podmiotom trzecim inaczej, niA? za zgodA� uA?ytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogA� stanowiA� zbiA?r potencjalnych klientA?w, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu sA� przetwarzane w celu wynikajA�cym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsA�ugi zgA�oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogA� byA� przekazane podmiotom technicznie realizujA�cym niektA?re usA�ugi ? w szczegA?lnoA�ci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotA?w bA�dA�cych operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka SieA� Komputerowa j.b.r ? NASK), serwisA?w obsA�ugujA�cych pA�atnoA�ci lub teA? innych podmiotA?w, z ktA?rymi Operator Serwisu w tym zakresie wspA?A�pracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plikA?w cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowiA� dane informatyczne, w szczegA?lnoA�ci pliki tekstowe, ktA?re przechowywane sA� w urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika Serwisu i przeznaczone sA� do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierajA� nazwA� strony internetowej, z ktA?rej pochodzA�, czas przechowywania ich na urzA�dzeniu koA�cowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczajA�cym na urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujA�cym do nich dostA�p jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane sA� w nastA�pujA�cych celach:

a. tworzenia statystyk, ktA?re pomagajA� zrozumieA�, w jaki sposA?b UA?ytkownicy Serwisu korzystajA� ze stron internetowych, co umoA?liwia ulepszanie ich struktury i zawartoA�ci;

b. utrzymanie sesji UA?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziA�ki ktA?rej UA?ytkownik nie musi na kaA?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywaA� loginu i hasA�a;

c. okreA�lania profilu uA?ytkownika w celu wyA�wietlania mu dopasowanych materiaA�A?w.

5. W ramach Serwisu stosowane sA� dwa zasadnicze rodzaje plikA?w cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?staA�e? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? sA� plikami tymczasowymi, ktA?re przechowywane sA� w urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyA�A�czenia oprogramowania (przeglA�darki internetowej). ?StaA�e? pliki cookies przechowywane sA� w urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika przez czas okreA�lony w parametrach plikA?w cookies lub do czasu ich usuniA�cia przez UA?ytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglA�dania stron internetowych (przeglA�darka internetowa) zazwyczaj domyA�lnie dopuszcza przechowywanie plikA?w cookies w urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika. UA?ytkownicy Serwisu mogA� dokonaA� zmiany ustawieA� w tym zakresie. PrzeglA�darka internetowa umoA?liwia usuniA�cie plikA?w cookies. MoA?liwe jest takA?e automatyczne blokowanie plikA?w cookies SzczegA?A�owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglA�darki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plikA?w cookies mogA� wpA�ynA�A� na niektA?re funkcjonalnoA�ci dostA�pne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urzA�dzeniu koA�cowym UA?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mogA� byA� rA?wnieA? przez wspA?A�pracujA�cych z operatorem Serwisu reklamodawcA?w oraz partnerA?w.

9. Zalecamy zapoznanie siA� politykom ochrony prywatnoA�ci tych firm, aby poznaA� zasady korzystania z plikA?w cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatnoA�ci Google Analytics
10. Pliki cookie mogA� byA� wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczegA?lnoA�ci sieA� Google, do wyA�wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki uA?ytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogA� zachowaA� informacjA� o A�cieA?ce nawigacji uA?ytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach uA?ytkownika gromadzonych przez sieA� reklamowA� Google uA?ytkownik moA?e przeglA�daA� i edytowaA� informacje wynikajA�ce z plikA?w cookies przy pomocy narzA�dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
4. Logi serwera.
1. Informacje o niektA?rych zachowaniach uA?ytkownikA?w podlegajA� logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te sA� wykorzystywane wyA�A�cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsA�ugi A�wiadczonych usA�ug hostingowych.

2. PrzeglA�dane zasoby identyfikowane sA� poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogA� podlegaA�:

a. czas nadejA�cia zapytania,

b. czas wysA�ania odpowiedzi,

c. nazwA� stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protokA?A� HTTP,

d. informacje o bA�A�dach jakie nastA�piA�y przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez uA?ytkownika (referer link) ? w przypadku gdy przejA�cie do Serwisu nastA�piA�o przez odnoA�nik,

f. informacje o przeglA�darce uA?ytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyA?sze nie sA� kojarzone z konkretnymi osobami przeglA�dajA�cymi strony.

4. Dane powyA?sze sA� wykorzystywane jedynie dla celA?w administrowania serwerem.

5. UdostA�pnienie danych.
1. Dane podlegajA� udostA�pnieniu podmiotom zewnA�trznym wyA�A�cznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umoA?liwiajA�ce identyfikacjA� osoby fizycznej sA� udostA�pniane wyA�A�czenie za zgodA� tej osoby.

3. Operator moA?e mieA� obowiA�zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowaA?nionym organom na podstawie zgodnych z prawem A?A�daA� w zakresie wynikajA�cym z A?A�dania.

6. ZarzA�dzanie plikami cookies.
1. JeA�li uA?ytkownik nie chce otrzymywaA� plikA?w cookies, moA?e zmieniA� ustawienia przeglA�darki. Zastrzegamy, A?e wyA�A�czenie obsA�ugi plikA?w cookies niezbA�dnych dla procesA?w uwierzytelniania, bezpieczeA�stwa, utrzymania preferencji uA?ytkownika moA?e utrudniA�, a w skrajnych przypadkach moA?e uniemoA?liwiA� korzystanie ze stron www.