Regulamin serwisu

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą i właścicielem internetowego serwisu prawniczego kancelaria-porada.pl (zwanego dalej Serwisem) jest Małgorzata Pundyk-Glet, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: FPPP Małgorzata Pundyk-Glet.

Adres Kancelarii: 44-100 Gliwice, ul. Marzanki 20/3.

Adres elektroniczny Usługodawcy : biuro@kancelaria-porada.pl

Redaktor naczelny serwisu – Małgorzata Pundyk-Glet

NIP: 631-245-20-92

REGON: 241711467

2. Usługodawca nie jest radcą prawnym ani adwokatem, nie prowadzi także kancelarii adwokackiej ani radcowskiej.

3. Serwis jest ogólnodostępny dla wszystkich Usługobiorców.

4. Usługi serwisu są świadczone drogą elektroniczną. Usługi są bezpłatne lub odpłatne. Za pośrednictwem serwisu można zawrzeć także umowę sprzedaży publikacji książkowych. Osoba korzystająca z serwisu to Usługobiorca.

5. Usługi poprzez serwis Usługodawca świadczyć będzie osobiście, jak również przy pomocy zespołu prawników przez niego zatrudnionych lub z nim współpracujących, tj. radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich (Doradcy Serwisu), magistrów i doktorów nauk prawnych.

Wszelkie czynności odnoszące się w Regulaminie do Usługodawcy odnoszą się także do Doradców Serwisu, którzy wykonują daną usługę odpłatną.

6. Biuro Obsługi Klienta serwisu (zwane dalej BOK) wykonuje czynności wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00. Informacja o ewentualnych zmianach godzin pracy BOK będzie zamieszczana w serwisie.

7. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie są utworami w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów należą do Usługodawcy lub wskazanych autorów (np. autorów artykułów prawniczych). Korzystanie z utworów na innych polach eksploatacji niż wynikających z ich przeznaczenia lub charakteru wymaga uzgodnienia z autorem lub Usługodawcą.

Serwis. Wymogi techniczne.

8. Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:

a/ Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 6,

b/ Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,

c/ Google Chrome w wersji nie starszej niż 2.0,

d/ Opera w wersji nie starszej niż 8.0

9. Do uzyskania niektórych usług niezbędne jest posiadanie prawidłowo skonfigurowanej skrzynki poczty elektronicznej. Płatność za usługę może być wykonana przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem aplikacji Przelewy24.pl Wykonanie usługi następuje po wpłynięciu płatności na rachunek Usługodawcy. Od momentu wpływu należności na konto liczony jest termin wykonania usług odpłatnych, o których mowa w art.16-24 niniejszego Regulaminu.

10. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, dostępnego pod adresem:www.kancelaria-porada.pl/regulamin Treść Regulaminu może być w każdej chwili nieodpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę.

Usługi bezpłatne świadczone przez serwis

11. Usługami bezpłatnymi świadczonymi przez serwis są:

a/ rejestracja w serwisie,

b/ czytanie artykułów prawniczych,

c/ pobieranie wzorów dokumentów,

d/ zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami,

e/ otrzymywanie newslettera,

f/ rozmowa z konsultantem,

g/ wycena usługi odpłatnej,

h/ przeglądanie pozostałej treści serwisu.

Z usług odpłatnych mogą korzystać (zamawiać) jedynie osoby pełnoletnie.

12. Podczas rejestracji w serwisie Usługobiorca zobowiązany jest podać następujące dane:

a/ login,

b/ adres poczty elektronicznej.

Inne dane (np. telefon) mogą być wskazane lub wymagane do realizacji usług odpłatnych. Usługodawca zapewnia możliwość późniejszej edycji danych podanych podczas rejestracji. Dane wprowadzone przez Usługobiorcę nie mogą być adresami stron internetowych oraz nie mogą zawierać jawnej lub ukrytej reklamy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika. Za pośrednictwem konta użytkownik może zamawiać usługi oferowane przez serwis oraz posiada podgląd do zamówionych i zrealizowanych usług. Konto może także służyć do komunikacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

Usługodawca ma prawo natychmiast zablokować konto Usługobiorcy i uniemożliwić mu korzystanie z konta w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

13. Usługodawca zastrzega, że artykuły prawnicze oraz pytania i odpowiedzi zamieszczone w serwisie nie są aktualizowane, przez co ich treść po pewnym czasie może być niezgodna z aktualnym stanem prawnym. W celu ustalenia zgodności artykułów (pytań i odpowiedzi) z aktualnym stanem prawnym użytkownik powinien skorzystać z usługi odpłatnej.

14. Rozmowa z konsultantem serwisu ma na celu:

a/ uzyskanie przez Usługobiorcę wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem serwisu, a w szczególności usługami odpłatnymi i sprzedażą publikacji,

b/ pomoc w wyborze usługi i jej prawidłowym opisie (stan faktyczny sprawy),

c/ uzyskanie wyceny usługi odpłatnej,

d/ uzgodnienie zlecenia usługi nietypowej (np. zastępstwo procesowe),

15. Wycena usługi odpłatnej następuje przez podanie Usługobiorcy kwoty brutto, tj. uwzględniającej podatek VAT.

Usługi odpłatne

16. Usługami odpłatnymi są:

a/ uzyskanie porady prawnej,

b/ uzyskanie opinii prawnej lub ekspertyzy,

c/ uzyskanie projektu pisma procesowego, umowy lub innego dokumentu,

d/ inne usługi,

e/abonament na doradztwo prawne.

17. Przez poradę prawną należy rozumieć usługę, w której Usługodawca udziela bezpośredniej odpowiedzi na jedno pytanie prawne zadane przez Usługobiorcę (ewentualnie także na pytanie/pytania pomocnicze nawiązujące bezpośrednio do pytania głównego).

Zamówienie tej usługi odbywa się poprzez skorzystanie przez użytkownika z formularza ?zamów poradę prawną?. Treść i zakres porady prawnej jest ograniczona treścią pytania zadanego przez Usługobiorcę. Zamówienie porady prawnej może nastąpić także emailowo z podaniem danych niezbędnych do realizacji usługi (imię, nazwisko, adres , NIP). Do realizacji tej usługi stosuje się art.19 niniejszego Regulaminu.

Sporządzenie porady następuje w terminie 1 dnia roboczego (wszystkie dni oprócz sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy) liczonego od daty wpłynięcia na rachunek Usługodawcy należności za jego wykonanie zgodnie z art.9 niniejszego Regulaminu.

18. Przez opinię prawną należy rozumieć usługę, w której Usługodawca udziela kompleksowej odpowiedzi na złożone pytanie (pytania) lub zagadnienie prawne przedstawione przez Usługobiorcę. Porada stanowi maksymalnie jedna stronę maszynopisu (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5).

Zamówienie tej usługi odbywa się poprzez skorzystanie przez użytkownika z formularza ?zamów opinię”. Treść i zakres opinii jest ograniczona treścią pytania zadanego przez Usługobiorcę.

Usługobiorca może zamówić następujące rodzaje opinii prawnych:

-opinia prosta ? zawierająca tezę i uzasadnienie, stanowiąca dwie strony maszynopisu (czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5)

-opinia szeroka – zawierająca tezę i uzasadnienie, stanowiąca minimum 4 strony maszynopisu (czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5)

Sporządzenie opinii następuje w terminie 2 dni roboczych (wszystkie dni oprócz sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty wpłynięcia na rachunek Usługodawcy należności za jego wykonanie zgodnie z art.9 niniejszego Regulaminu.

19. Przez zamówienie wzoru umowy, dokumentu lub pisma procesowego należy rozumieć usługę, w której Usługodawca przygotuje projekt stosownego dokumentu, na podstawie wskazówek użytkownika. Wszelkie pisma procesowe (np. pozwy, apelacje, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty) wymagają przesyłania przez użytkownika innych dokumentów związanych z daną sprawą.

Zamówienie tej usługi odbywa się poprzez skorzystanie przez użytkownika z formularza ?zamów pismo?. Usługodawca ma prawo nie uwzględnić sugestii lub wskazówek użytkownika, jeśli są one sprzeczne z prawem.

Sporządzenie pisma następuje terminie 2 dni roboczych (wszystkie dni oprócz sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od daty wpłynięcia na rachunek Usługodawcy należności za jego wykonanie zgodnie z art.9 niniejszego Regulaminu. Zamówienie pisma procesowego powinno zawierać wskazanie daty odebrania pisma (decyzji, wyroku postanowienia itp.), od którego liczony jest termin (termin procesowy) złożenia pisma będącego przedmiotem zlecenia Klienta. Pismo i porada sporządzane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Klienta.

Jeśli zlecenie sporządzenia pisma zostanie złożone na 2 dni przed upływem terminu procesowego, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie pisma w terminie umożliwiającym dotrzymanie przez użytkownika wyznaczonego terminu procesowego, o którym mowa powyżej.

20. Usługodawca w ramach usługi nie reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych ani nie wysyła pism w imieniu klienta.

21.Usługa ?prawnik na telefon? wymaga zawarcia umowy pomiędzy usługodawcą a organizacją związkową, której załącznikiem jest regulamin tej usługi.

22.

A.Abonament ?Pakiet dla przedsiębiorców podstawowy? jest zawarty na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.

B.Płatność za abonament następuje z góry do 10 dnia miesiąca kalendarzowego. Brak wpłaty do tego dnia (uznania na rachunku usługodawcy) skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi świadczonej przez usługodawcę. Usługodawca wznawia świadczenie usług po uregulowaniu należności.

C.Usługa ?Pakiet dla przedsiębiorców? polega na tym, że usługodawca sporządza na rzecz klienta pisma procesowe, wzory umów, proste opinie prawne oraz udziela porad mailowych. Usługa nie dotyczy sporządzania pism procesowych objętych przymusem adwokackim i radcowskim. Usługa nie dotyczy pism i wniosków sporządzanych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym ani zastępstwa przed tym organem. Usługa nie dotyczy doradztwa podatkowego. Liczba usług realizowanych w ciągu miesiąca wynosi 5 porad prawnych albo jedno pismo w miesiącu w rozumieniu art. 19 niniejszego Regulaminu. Niezrealizowane porady lub pismo na następny miesiąc.  Usługa nie obejmuje pism objętych przymusem adwokackim lub radcowskim.

D.Do usługi stosuje się art.16-20 oraz 25, 26,28-33 niniejszego Regulaminu.

E.Usługa dotyczy sporządzania pism i umów związanych z działalnością gospodarczą użytkownika. Usługa nie dotyczy doradztwa, sporządzania pism i umów w sprawach prywatnych użytkownika. 

23.

A.Abonament ?Pakiet dla przedsiębiorców złoty? to usługa, która umożliwia skorzystanie z porad oraz raz w roku skorzystanie z zastępstwa procesowego w sprawie związanej z działalnością gospodarczą prowadzoną przez użytkownika za wyjątkiem postępowania karnego i karnoskarbowego. Rok jest liczony jako rok kalendarzowy od dnia zawarcia umowy. Zastępstwo procesowe dotyczy postępowań sądowych toczących się przed sądem rejonowym jako sądem pierwszej instancji oraz sporządzenia apelacji od tego orzeczenia. Do usługi stosuje się art.16-21 oraz 25, 26,28-33 niniejszego Regulaminu. Liczba usług realizowanych w ciągu miesiąca wynosi 7 porad. Porady można zamienić na dwa pisma w miesiącu w rozumieniu art. 19 niniejszego Regulaminu – nieobjęte przymusem adwokackim lub radcowskim lub dwie opinie prawne. Niezrealizowane porady lub zastępstwo nie przechodzą na następny rok/miesiąc.

Usługa zastępstwa procesowego jest wykonywana przez radcę prawnego lub adwokata wskazanego przez Usługodawcę. Użytkownik ponosi koszty opłat sądowych, wpisów, kosztów kancelaryjnych, a także koszty procesu i zastępstwa procesowego w razie przegrania sprawy.

Usługa nie obejmuje:

  • postępowania przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • postępowania przed sądami administracyjnymi,

  • skargi o wznowienie postępowania w postępowaniu karnym, cywilnym,

  • skargi o stwierdzenie nieważności wyroku lub orzeczenia w procesie cywilnym , karnym
  • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

  • sporządzenia kasacji w procesie karnym i cywilnym,

  • sporządzenia Skargi Konstytucyjnej,

  • sporządzenia Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

B.Płatność za abonament następuje z góry do 10 dnia miesiąca kalendarzowego. Brak wpłaty do tego dnia (uznania na rachunku usługodawcy) skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi świadczonej przez usługodawcę. Usługodawca wznawia świadczenie usług po uregulowaniu należności. Abonament jest zawierany na rok czasu. Po upływie tego czasu przedłużenie abonamentu następuje po opłaceniu wynagrodzenia za kolejny miesiąc po upływie ostatniego miesiąca poprzedniego rocznego okresu abonamentowego.

C.Jeśli użytkownik nie skorzysta w ciągu roku z zastępstwa procesowego, ma prawo  w roku abonamentowym skorzystać ze szkolenia z zakresu prawa prowadzonego na terenie jego przedsiębiorstwa przez trenera wyznaczonego przez Usługodawcę.

D.Do usługi stosuje się art.16-20 oraz 25, 26,28-33 niniejszego Regulaminu.

E.Usługa dotyczy sporządzania pism i umów związanych z działalnością gospodarczą użytkownika. Usługa nie dotyczy doradztwa, sporządzania pism i umów w sprawach prywatnych użytkownika. 

 

24.

A. Umowa o abonament ?Pakiet dla osób fizycznych? jest zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

B.Płatność za abonament następuje z góry do 10 dnia miesiąca kalendarzowego. Brak wpłaty do tego dnia (uznania wpłaty na rachunku bankowym usługodawcy) skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi świadczonej przez usługodawcę. Usługodawca wznawia świadczenie usług po uregulowaniu należności. Usługa nie dotyczy sporządzania pism procesowych objętych przymusem adwokackim i radcowskim. Usługa nie dotyczy pism sporządzanych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Usługa nie dotyczy doradztwa podatkowego.

C.Usługa polega na tym, że usługodawca sporządza na rzecz klienta pisma procesowe,umowy, analizuje dokumentację oraz udziela porad mailowych.  Liczba usług realizowanych w ciągu miesiąca wynosi 3 pisma/porady proste/opinie/umowy/wzory pism.Niezrealizowane porady lub zastępstwo nie przechodzą na następny rok/miesiąc.

D.Do usługi stosuje się art.16-20 oraz 25, 26-33 niniejszego Regulaminu.

25. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem na wykonanie usługi odpłatnej następuje z chwilą zapłaty za daną usługę (uznanie konta bankowego Usługodawcy) całej kwoty wynikającej z wyceny. Zawarcie umowy o abonament, o którym mowa w art. 22,23,24 wymaga zalogowania się w serwisie, wyborze przez użytkownika odpowiedniej wersji abonamentu ? złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu kancelaria-porada.pl. Usługa jest realizowana zgodnie z art.22,23,24 niniejszego regulaminu.

26. Usługodawca przystępuje do wykonania usługi odpłatnej niezwłocznie po zawarciu umowy pod warunkiem uiszczenia opłaty zgodnie z art. 9 niniejszego Regulaminu.

27. Użytkownik ? o ile ma status konsumenta – wyraża zgodę, aby rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło niezwłocznie po zawarciu umowy.

Usługodawca informuje, że, konsumenci mają prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Użytkownik ? mający status konsumenta- przyjmuje do wiadomości, że nie przysługuje mu powyższe prawo do odstąpienia, ponieważ rozpoczęcie świadczenia usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy. Użytkownik może odstąpić od umowy realizacji usługi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jednak jeśli usługa została wykonana przed odstąpieniem, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia.

28. Prawidłowe wykonanie każdej usługi odpłatnej jest uzależnione od przekazania przez użytkownika w terminie określonym przez Usługodawcę dalszych niezbędnych informacji, materiałów lub dokumentów (zwanych dalej ?materiałami?). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i kompletność przekazanych materiałów. Usługodawca nie jest zobowiązany do ich weryfikacji i może wykonywać usługę na podstawie otrzymanych materiałów.

29. Usługodawca zaleca Użytkownikowi sprawdzanie poczty elektronicznej w dni robocze nie rzadziej niż co 6 godzin. Jest to niezbędne zwłaszcza dla poinformowania użytkownika, jakich dodatkowych materiałów oczekuje Usługodawca w celu wykonania usługi. Usługodawca może się kontaktować z użytkownikiem codziennie, w godzinach 8.00-16.00. Usługi są realizowane w dniach roboczych do godziny 18.00.

30. Opóźnienie w przekazaniu materiałów skutkuje odpowiednim przesunięciem terminu wykonania danej usługi. W przypadku nieprzekazania materiałów w terminie określonym przez Usługodawcę, Usługodawca może wykonać usługę w zakresie i na podstawie materiałów dotychczas zgromadzonych.

31. Wszelkie opracowane przez Usługodawcę porady, opinie, pisma, analizy, projekty umów, etc ( zwanych dalej Wynikami Prac) odnoszą się do konkretnej usługi i są przeznaczone wyłącznie dla danego użytkownika.

Wyniki Prac nie mogą być przez niego przekazywane osobom trzecim do dalszego wykorzystania bez pisemnej zgody Usługodawcy. Wyniki Prac są utworem i korzystają z ochrony przewidzianej ustawą z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

32. Wyniki prac zostaną przekazane użytkownikowi na wskazany przez niego podczas rejestracji w serwisie adres e-mail w formie pliku tekstowego w formacie *doc. Przekazanie wyników prac jest równoznaczne w wykonaniem danej usługi odpłatnej.

33.Zakup publikacji następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w serwisie i uiszczenie płatności za przelewem lub poprzez aplikację przelewy24.pl

34. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Odstąpienie następuje poprzez zwrot nieuszkodzonego towaru na adres Usługodawcy. Użytkownik, który zamawia wykonanie usług określonych w niniejszym Regulaminie, wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed terminem odstąpienia od umowy.

Faktury

35. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za wykonaną usługę, jest zobowiązany zaznaczyć odpowiednią opcję w trakcie zamawiania usługi odpłatnej oraz prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza.

Faktura zostanie wystawiona użytkownikowi po wykonaniu usługi i zostanie mu wysłana wyłącznie w formie elektronicznej, na co użytkownik wyraża zgodę. Faktura nie będzie zawierać podpisu i pieczęci Usługodawcy. Faktura zawierać będzie jednolity opis ?doradztwo prawne?, bez względu na rodzaj wykonanej usługi odpłatnej.

Ochrona danych osobowych

36. Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych godzi się tym samym na zbieranie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie , opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych:

a/ w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi przez serwis,

b/ dla celów marketingowych i statystycznych,

c/ dla celów reklamy, badania rynku, zachowań oraz preferencji użytkowników,

z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości

świadczonych usług poprzez serwis

37. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. Cookies), niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie ingerują w integralność systemu lub danych użytkownika i mogą być w każdej chwili usunięte przez Użytkownika.

38. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

Postępowanie reklamacyjne. Odpowiedzialność Usługodawcy

39. Użytkownik może dokonać reklamacji w zakresie wykonania odpłatnej usługi, poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres:

Reklamacja winna zawierać następujące dane:

a/ oznaczenie użytkownika,

b/ wskazanie daty wykonania usługi,

c/ zarzuty dotyczące wykonania usługi z uzasadnieniem,

d/ żądanie użytkownika co do sposobu załatwienia reklamacji

Reklamacja nie zawierająca wszystkich danych określonych w lit. a-d nie będzie rozpatrywana. Usługodawca rozpatrzy prawidłowo złożoną reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

40. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi odpłatnej Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę rzeczywiście wyrządzoną użytkownikowi (bez utraconych korzyści). Wysokość odszkodowania nie może jednak przekroczyć dziesięciokrotności wynagrodzenia brutto zapłaconego za daną usługę, w związku z którą doszło do wyrządzenia szkody.

41. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny wynik sprawy, a jedynie za brak należytej staranności. Usługodawca nie może gwarantować, że sprawa zakończy się uzyskaniem orzeczenia lub decyzji korzystnej dla użytkownika, bądź postępowanie sądowe lub administracyjne zakończy się w oczekiwanym przez użytkownika terminie.

42. Użytkownik nie ma prawa dochodzić jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy wynikających z korzystania z usług bezpłatnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za zastosowanie się przez Użytkownika do treści artykułów prawniczych lub pytań i odpowiedzi, które są publikacjami ich autorów i nie są kontrolowane merytorycznie przez Usługodawcę.

43. Usługodawca nie odpowiada za:

a/ treści wypowiedzi użytkowników serwisu umieszczanych przez nich w komentarzach

b/ treści reklam zamieszczonych w serwisie oraz wynikających z tego tytułu roszczeń.

44. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikając z przyczyn od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu. W powyższej sytuacji użytkownik w celu realizacji usług kontaktuje się z Usługodawcą pod numerem telefonu (+48) 781-729-460.

Postanowienia końcowe

45. Usługodawca ma prawo zamieścić w serwisie zarówno treść pytania (pytań) użytkownika, jak i Wyniki Prac dotyczące danej usługi odpłatnej, w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika, chyba, że użytkownik na etapie wyceny usługi nie wyraził zgody na taką publikację.

46. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem, związane lub wynikające ze świadczonych usług poprzez serwis, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie niemożności polubownego zakończenia sporu wyłącznie właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla adresu wskazanego w    pkt. 1 Regulaminu.

47. Użytkownikowi nie wolno dostarczać w jakikolwiek sposób treści do serwisu o charakterze bezprawnym.

48 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin w każdym czasie poprzez zamieszczenie w serwisie jego obowiązującej wersji.