Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika to środek zaskarżenia służący do zaskarżenia zarówno czynności jak i zaniechań komornika sądowego. Poprzez zaniechanie należy rozumieć sytuację, w której komornik nie dokonuje jakiejś czynności, do której jest obowiązany. Ten środek nie przysługuje w stosunku do innych organów egzekucyjnych, tzn. skargi nie możemy użyć w celu zaskarżenia czynności sądu.

Skargę rozpatruje sąd rejonowy, przy którym działa komornik.

Skarga na czynności komornika ? podmiot uprawniony do złożenia. Ze skargą może wystąpić każda osoba, której prawa zostały naruszone bądź zagrożone w związku z przeprowadzonymi przez komornika czynnościami egzekucyjnymi, bądź zaniechaniem dokonania czynności. Tym samym nie ma de facto ogranicza stosowania tego środka tylko dla dłużnika i wierzyciela ale także dopuszczalne jest aby mogła z niej skorzystać osoba trzecia, której prawa zostały naruszone, jeżeli wykaże interes prawny (np. właściciel rzeczy zajętej w toku postępowania egzekucyjnego). Czynności komornika może zaskarżyć sąd, prokurator, inny organ, który żądał wszczęcia egzekucji, oraz organizacja społeczna, która wykaże interes prawny.

Forma skargi na czynności komornicze, i elementy istotne skargi. Skarga na czynności komornicze musi spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane dla pism procesowych. To znaczy powinna zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego wnosimy skargę,

 • oznaczenie komornika, do którego składamy skargę

 • oznaczenie stron postępowania wraz ze wskazaniem adresów,

 • oznaczenie rodzaju pisma,

 • wskazanie sygnatury akt komorniczych,

 • określenie zaskarżanej czynność lub zaniechania dokonania czynności,

 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem,

 • podpis osoby wnoszącej skargę.

Do wnoszonej skargi należy dołączyć odpowiednią ilość odpisów tzn. po jednym odpisie dla każdego uczestnika oraz odpis dla komornika oraz dla sądu.

UWAGA: Skargę składa się za pośrednictwem komornika.

Koszty wniesienia skargi na czynności komornika. Wniesienie skargi do sądu wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości 100 zł, jednakże można wnioskować o zwolnienie z tej opłaty na zasadach ogólnych. Wraz z wnoszoną skargą strona może również złożyć wniosek o zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego (w części bądź w całości). Jednocześnie podkreślić należy, iż rozpatrzenie przez Sąd skargi na czynności komornika nie generuje innych opłat dla składającego skargę.

Termin wniesienia skargi na czynności komornika.Skarga na czynności komornika powinna być wniesiona do sądu w terminie 7 dniu liczonym od dnia:

 • dokonania danej czynności przez komornika, jeżeli strona powzięła informację o dokonanej czynności,

 • zawiadomienia osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone,

 • od momentu, w którym strona dowiedziała się o danej czynności

 • w przypadku zaniechania dokonania czynności przez komornika ? termin liczy się od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Termin do wniesienia skargi może być przywrócony przez sąd, jeżeli skarżący nie dotrzymał go bez swojej winy. Skarga wniesiona po terminie lub taka, gdzie skarżący nie uzupełnił jej braków formalnych podlega odrzuceniu. Jednakże skarga taka może mieć pewien wpływ na egzekucję, gdyż powinna spowodować sprawdzenie przez sąd prawidłowości czynności w sprawie, nawet tych, które nie były przedmiotem odrzuconej skargi.

Należy także pamiętać, iż w przypadku bezczynności ze strony organu egzekucyjnego, nie możemy złożyć skargi na czynność komornika. Istotne jest, aby mieć na uwadze, iż sama bezczynność nie jest równoznaczna z zaniechaniem działania, toteż nie możemy wystąpić z tym środkiem przeciwko komornikowi. W przypadku kwalifikowanej bezczynności przysługuje nam skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, która stanowi zupełnie odmienny środek.

UWAGA: Skarga na czynności komornika nie służy zaskarżaniu istnienia lub nieistnienia obowiązku określonego w tytule wykonawczym. Merytoryczną zasadność tytułu wykonawczego można kwestionować tylko w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego (na przykład, jeżeli pomimo dobrowolnej spłaty zadłużenia przez dłużnika wierzyciel wszczyna egzekucję to dłużnik nie powinien jej zwalczać w drodze skargi na czynności komornika).