Nowy okres odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

Od 2017 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy. Nowe regulacje dotyczą m.in. świadectw pracy, regulaminu wynagradzania, a także terminu złożenia do sądu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Nowelizacja przepisów kodeksu pracy nastąpiła na podstawie przyjętej w dniu 16 grudnia 2016 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016r. poz. 2255). Nowe regulacje zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.  W zakresie prawa pracy wprowadzono zmiany pięciu przepisów dotyczących:

 • regulaminu wynagradzania ? zmiana sprowadza się do obowiązku ustanowienia Regulaminu Wynagradzania u przedsiębiorcy zatrudniającego powyżej 50 osób, jego fakultatywnego wprowadzenia w jednostkach nie zatrudniających 50 pracowników ? oraz ustanowienia Regulaminu Wynagradzania w jednostkach zatrudniających od 20 do 50 pracowników na żądanie zakładowej organizacji związkowej,
 • wydawania świadectw pracy ? pracodawca ma obowiązek niezwłocznego ? najpóźniej w terminie 7 dni wydania świadectwa pracy o ile nie zamierza kontynuować zatrudnienia pracownika, a jeśli zamierza go zatrudniać nadal po zakończeniu jednego stosunku pracy ? świadectwo może być wydane ? na żądanie pracownika złożone na piśmie lub w formie elektronicznej, a nadto zawarto delegację dla ministra właściwego dla spraw pracy do wydania nowego wzoru świadectwa pracy.,
 • wprowadzania regulaminu pracy – zmiany de facto tożsame ze zmianami dotyczącymi Regulaminu Wynagradzania,
 • współodpowiedzialności materialnej pracownika- zmieniono treść 125 § 1 stanowiący, że umowa o współodpowiedzialności materialnej pracowników musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności,
 • terminów odwołania do sądu pracy

 

Ostatnia ze wskazanych zmian dotyczy Działu XII Kodeksu Pracy – Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Nowe brzmienie otrzymał art. 264:

 • 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
 • 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
 • 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

 

Dotychczas obowiązywały następujące terminy na wnoszenie odwołań do Sądu Pracy :

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, jak i warunków umowy o pracę wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez pracownika wypowiedzenia;
 • żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę;
 • żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów – od 1 stycznia 2017 r. wszystkie te terminy ulegają wydłużeniu do 21 dni.

 

Zmiany te są korzystne dla pracownika. Jeśli na wypowiedzeniu pracodawca wpisuje 7 dniowy termin odwołania, to taki zapis jest nieprawidłowy i pracownika obowiązuje termin 21 dniowy. Termin liczy się jako 21 dni kolejnych, a więc wlicza się do niego soboty i niedziele. Dopiero gdy ostatni dzień terminu przypada na niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy termin kończy się w kolejnym zwykłym dniu, np. jeśli termin kończy się 11.11, to wtedy koniec terminu nastąpi 12.11, a jeśli kończy się w niedziele, to ostatnim dniem terminu będzie poniedziałek.

 

UWAGA: Zachowanie terminu procesowego ? czyli terminu odwołania następuje albo poprzez złożenie pozwu w sądzie albo poprzez nadanie go na Poczcie Polskiej.