Zmiana w prawie spadkowym

W dniu 18.10.2015 roku weszła w życie nowe zasady spadkobrania. Nowelizacja jest bardzo korzystna dla spadkobierców, ponieważ nie będą oni już narażeni na negatywne skutki bierności w razie zgonu spadkobiercy.

Bardzo często zdarza się tak, że rodzina nie przeprowadza postępowania spadkowego sądząc, że zmały, nie pozostawił po sobie żądnego spadku. Po kilku miesiącach lub latach mogło się okazać, że zmarły posiadał długi, którymi obciążona zostaje rodzina zmarłego.

Na skutek nowelizacji zostanie zmieniona zasada dotycząca przyjęcia spadku w razie milczenia spadkobierców. Ustawodawca wyeliminował bowiem z prawa spadkowego fikcję prawną prostego przyjęcia spadku, jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Proste przyjęcie spadku oznacza, że jeśli spadkobierca spadku nie odrzuci, to przyjmuje wszystkie aktywa i długi, za które będzie musiał odpowiadać swoim majątkiem. W świetle nowelizacji, jeśli spadkobierca nie odrzuci spadku w terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy lub dowiedzeniu się o tytule swojego powołania do spadku), to odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W takim przypadku odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe zostanie ograniczona jedynie do wartości stanu czynnego spadku (aktywów). Obecnie ustawodawca przewiduje dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli spadkobierca nie złoży stosownego oświadczenia tylko w przypadku pewnych kategorii osób (w szczególności małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz osób prawnych). Dlatego nowelizacja jest korzystna i wprowadza ochronę spadkobierców przed ponoszeniem pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe.

UWAGA: Nowe zasady mają zastosowanie, gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła po 18.10.2015 r.