Od października 2016 roku obowiązują nowe wyższe stawki zastępstwa procesowego.

Poniżej publikujemy nowe stawki zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych – aktualne od października 2016 roku.

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł ? 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł ? 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł ? 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł ? 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ? 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ? 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ? 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ? 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł ? 25 000 zł.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o:
1) rozwód ? 720 zł, a jeżeli postępowanie jest połączone z orzekaniem przez sąd o winie rozkładu pożycia ? 1080 zł;
2) unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa ? 720 zł;
3) przysposobienie ? 360 zł;
4) pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka ? 240 zł;
5) ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia ? 480 zł;
6) rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym ? 480 zł;
7) ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami ? 720 zł;
8) podział majątku wspólnego między małżonkami ? stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków ? 50% tej stawki;
9) alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka ? 120 zł.
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa
o księgach wieczystych:
1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości ? 50% stawki obliczonej na podstawie § 2;
2) o rozgraniczenie ? 720 zł;
3) dotyczących służebności ? 480 zł;
4) o naruszenie posiadania ? 320 zł;
5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów ? 240 zł;
6) o zniesienie współwłasności ? stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego
przez radcę prawnego, a w przypadku zgodnego wniosku uczestników ? 50% tej stawki;
7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną ? 480 zł;
8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym ? 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:
1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych ? 120 zł;
2) stwierdzenie nabycia spadku ? 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu ? 720 zł;
3) dział spadku ? stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania ? 50% tej stawki.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:
1) opróżnienie lokalu mieszkalnego ? 240 zł;
2) wydanie nieruchomości rolnej ? 720 zł;
3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego ? stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości sześciomiesięcznego czynszu.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach:
1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni ? 360 zł;
2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich ? 720 zł;
3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie ? 240 zł;
4) o uchylenie wyroku sądu polubownego ? 2400 zł;
5) z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego ? 3600 zł;
6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego ? 480 zł;
7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości ? 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju ? 25% tej stawki;
8) ze skargi na czynności komornika ? 80 zł;
9) o wyjawienie majątku ? 120 zł;
10) rejestracji spółki ? 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym ? 1200 zł;
11) rejestracji spółdzielni ? 2400 zł;
12) innych rejestracji ? 1200 zł;
13) zmiany w rejestrze ? 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym ? 360 zł;
14) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności ? 120 zł;
15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu ? 120 zł;
16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa ? 120 zł;
17) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego ? 960 zł;
18) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ? 1200 zł;
19) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ? 1680 zł;
20) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego ? 1440 zł;
21) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ? 1680 zł;
22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy ? 1080 zł;
23) o wyłączenie wspólnika ? 1080 zł;
24) o rozwiązanie spółki kapitałowej ? 1080 zł;
25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej ? 300 zł;
26) o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania ? 240 zł;
27) o ubezwłasnowolnienie ? 480 zł;
28) o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego ? 360 zł.

Stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa pracy o:
1) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy ? 180 zł;
2) wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 ? 75% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;
3) inne roszczenia niemajątkowe ? 120 zł;
4) ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty ? 240 zł;
5) świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej ? 50% stawki obliczonej na podstawie § 2 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

Stawki minimalne wynoszą 180 zł w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
1) przed sądem okręgowym ? 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny ? 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2) przed sądem apelacyjnym ? 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny ? 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
1) przed sądem okręgowym ? 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny ? 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym ? 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam radca prawny ? 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.