Zmiana w prawie spadkowym

W dniu 18.10.2015 roku weszła w życie nowe zasady spadkobrania. Nowelizacja jest bardzo korzystna dla spadkobierców, ponieważ nie będą oni już narażeni na negatywne skutki bierności w razie zgonu spadkobiercy.

Bardzo często zdarza się tak, że rodzina nie przeprowadza postępowania spadkowego sądząc, że zmały, nie pozostawił po sobie żądnego spadku. Po kilku miesiącach lub latach mogło się okazać, że zmarły posiadał długi, którymi obciążona zostaje rodzina zmarłego.

Na skutek nowelizacji zostanie zmieniona zasada dotycząca przyjęcia spadku w razie milczenia spadkobierców. Ustawodawca wyeliminował bowiem z prawa spadkowego fikcję prawną prostego przyjęcia spadku, jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Proste przyjęcie spadku oznacza, że jeśli spadkobierca spadku nie odrzuci, to przyjmuje wszystkie aktywa i długi, za które będzie musiał odpowiadać swoim majątkiem. W świetle nowelizacji, jeśli spadkobierca nie odrzuci spadku w terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy lub dowiedzeniu się o tytule swojego powołania do spadku), to odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W takim przypadku odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe zostanie ograniczona jedynie do wartości stanu czynnego spadku (aktywów). Obecnie ustawodawca przewiduje dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli spadkobierca nie złoży stosownego oświadczenia tylko w przypadku pewnych kategorii osób (w szczególności małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz osób prawnych). Dlatego nowelizacja jest korzystna i wprowadza ochronę spadkobierców przed ponoszeniem pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe.

UWAGA: Nowe zasady mają zastosowanie, gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła po 18.10.2015 r.

Jestem ofiarą przestępstwa – co mam robić?

Każdy z nas może paść ofiara przestępstwa albo byc jego świadkiem. Warto znać swoje prawa, a także obowiązki procesowe. Zgłoszenie przestępstwa rozpoczyna tak zwany proces karny, który uregulowany jest w kodeksie postępowania karnego. Proces karny ma swoje zasady, których przestrzeganie jest bardzo ważne, jeśli chcemy doprowadzić do pozytywnego zakończenia sprawy.

Ten artykuł jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem. Z treści publikacji dowiesz się, jakie masz prawa i jak należy postępować, aby ukarać winnych popełnienia przestępstwa.

   Przede wszystkim pamiętaj o dowodach. Zanim gdziekolwiek zgłosisz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, przygotuj materiał dowodowy – oczywiście taki, jaki jest możliwy do przygotowania. Niektóre dowody są możliwe do przeprowadzenia tylko przez policję lub prokuraturę.

   Przestępstwo może polegać na dokonaniu różnych czynności. Przestępstwem może być pobicie, oszustwo, kradzież, podrobienie podpisu itp. Przestępstwa mogą być także związane z innymi dziedzinami prawa, na przykład przestępstwa skarbowe.

   Przestępstwo możesz zgłosić na policji lub w prokuraturze. Zgłoszenie może być pisemne lub ustne. Generalnie radzimy, aby ustnie zgłaszać przestępstwa, w których nie ma dokumentacji. Z kolei w przypadkach, gdzie musisz powołać się na dokumenty, najlepiej jest zgłosić przestępstwo pisemnie i załączyć dokumentację. Niezależnie od tego, w jaki sposób zgłosisz popełnienie przestępstwa, zawsze zostaniesz wezwany na policję lub prokuraturę w celu przesłuchania.
Przestępstwa związne ze szkodami na ciele najlepiej jest zgłaszać osobiście tak szybko jak to jest możliwe po ich dokonaniu, ponieważ wtedy jest największa szansa na zebranie materiału dowodowego. Im później takie przestępstwo zostanie zgłoszone, tym trudniej będzie ustalić między innymi zakres obrażeń ciała.

UWAGA: Jeśli zdecydujesz się zgłosić przestępstwo na Policję i na komisariacie uzyskać informację, że zgłoszenie nie zostanie przyjęte – zgłoś przestępstwo pisemnie na adres prokuratury lub Policji.

    Zresztą, im szybciej złożysz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tym lepiej dla Ciebie, ponieważ z biegiem czasu świadkowie zapominają o tym, co się wydarzyło – uciekają im szczegóły. Może się okazać, że po jakimś czasie nikt nie będzie pamiętał dokładnie sytuacji związanej ze zgłaszanym przez Ciebie przestępstwem.

Postępowanie związane z przestępstwem dzieli się na dwie fazy:

1. postępowanie przygotowawcze (śledztwo lub dochodzenie), które są prowadzone przez prokuratora lub policję,
2. postępowanie sądowe, jeśli dojdzie do wniesienia aktu oskarżenia.

Postępowanie przygotowawcze może być zakończone w dwojaki sposób:
1. może zostać umorzone
2. może zakończyć się wniesieniem aktu oskarżenia.

Jeśli postępowanie zostanie umorzone, masz prawo złożyć zażalenie na postanowienie prokuratora do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Sąd może:
1. uwzględnić twoje zażalenie,
2. nieuwzględnić twojego zażalenia.

Jeśli sąd nie uwzględni twojego zażalenia, wtedy postępowanie jest zakończone.

Jeżeli sąd uwzględni twoje zażalenie, prokuratura będzie musiała ponownie zająć się sprawą. W takim przypadku prokuratura może:
1. wnieść akt oskarżenia przeciwko osobie, która jej zdaniem popełniła przestępstwo,
2. umorzyć postępowanie.

   Jeżeli prokuratura umorzy postępowanie, a wcześniej sąd nakazał jej prowadzenie postępowania na skutek twojego pierwszego zażalenia, masz prawo złożyć tak zwany subsydiarny akt oskarżenia (o możliwości złożenia takiego aktu oskarżenia zostanie opracowany kolejny artykuł).

   Jeśli prokuratura wniesie akt oskarżenia, nie stajesz się z automatu stroną w postępowaniu przed sądem.

UWAGA: Stroną po wniesieniu aktu oskarżenia (zwaną w procesie „oskarżyciel posiłkowy”), która może składać wnioski dowodowe, staniesz się tylko wtedy, gdy do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożysz oświadczenie, że będziesz działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz stroną w procesie karnym przed sądem. Wyjątek: pokrzywdzony ma prawo złożyć apelację od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie.

   Gdy staniesz się stroną, masz prawo dochodzić w procesie karnym roszczeń cywilnych związanych ze szkodą, jakiej doznałeś na skutek przestępstwa. W tym celu możesz aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne.

Zmiany przepisów w Nowym Roku

Uwaga uwaga!!!

Niebawem rozpocznie się 2016 rok.  Nowy Rok przyniesie nam zmiany w przepisach. O to najważniejsze z nich:

 • zmiany w urlopach rodzicielskich (możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą)
 • zmiany w opłacaniu składek na umowy zlecenia  (koniecznie proszę kontaktować się w tej sprawie z ZUSem)
 • zmiany w umowach na czas określony
 • zmiany w doręczaniu korespondencji z Sądu  – znowu doręczać będzie Poczta Polska S.A.

Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych innych ciekawych zmian. Ze zmian zapowiadanych:

 • jednorazowy dodatek dla niektórych emerytów (w tym pobierających emerytury pomostowe)
 • obniżenie wieku emerytalnego.

Współpraca z mediami

Nasza Kancelaria współpracuje z mediami poprzez publikację w czasopismach artykułów z zakresu prawa. Współpracujemy m.in z:

 • portalem „dlastudenta.pl”
 • Tygodnikiem Śląsko-Dąbrowskim
 • Zmianami
 • Budowlanymi
 • Górnikiem
 • Kontrastem
 • Życiem Siemianowic
 • ITP Wieruszów

Witamy !!!!

Kancelaria Porad Prawnych i Doradztwa Prawnego Małgorzata Karolczyk-Pundyk od 5 lat zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i organizacji związkowych. Nasze usługi świadczymy także wszystkim obywatelom w każdym zakresie prawa. Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, sporządzeniem pism procesowych, umów, opinii prawnych, wszelkich dokumentów oraz prowadzeniem szkoleń i negocjacji.

Nasi klienci mogą liczyć na indywidualne fachowe podejście do problemu. Gwarantujemy uczciwe podejście do sprawy, rzetelną i terminową obsługę. Pracujemy szybko i skutecznie, a przede wszystkim dbamy o dobro i interes naszych klientów tak, aby ich sprawy były załatwione najlepiej jak to możliwe i w możliwie najniższych kosztach finansowych i emocjonalnych.

Nasze usługi charakteryzują się przejrzystością cen. Klient zawsze z góry wie ile zapłaci za usługę ? posiadamy stałe cenniki.

Zapraszamy do współpracy :)

Współpraca z IPOL TV

Od kilku miesięcy Małgorzata Karolczyk-Pundyk współpracuję z telewizją IPOL TV. Na antenie prowadzi program pt. Telewizyjna Poradnia Prawna, w którym odpowiada na pytania widzów zadawane na żywo. Jeśli w danym momencie nie ma pytań, przeprowadza wykład z zakresu prawa dotyczący kwestii, z którymi najczęściej spotyka się w swojej praktyce zawodowej.

Zapraszamy na program w każdą niedzielę o godz. 18.00

Powtórki programu znajdują się na stronie youtube.com

 

Zmiany w umowach o pracę – przepisy przejściowe

Nowe przepisy dotyczące umów na czas określony wejdą w życie 22.02.2016 roku. W tym czasie będą też obowiązywały umowy zawarte przed nowelizacją. Powstaje zatem pytanie, jak traktować umowy zawierane przed nowelizacją lub obowiązujące w dacie nowelizacji ??

Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zatem, jeśli pracodawca lub pracownik wypowie umowę na czas określony przed 22.02.2016 r. to stosuje się do niej dotychczasowe przepisy (np. o długości okresu wypowiedzenia).

Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie ustawy (w dacie 22.02.2016 r.), w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. To bardzo rzadkie przypadki, ale należy o nich wspomnieć, skoro ustawodawca wprowadził taką regulację.

Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się nowe okresy wypowiedzenia (czyli 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące, w zależności od długości trwania umowy o pracę).

Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, przy sumowaniu okresów, po których umowę uznaje się za zawartą na czas nieokreślony (czyli 33 miesiące) stosuje się nowe przepisy, jednakże do okresu zatrudnienia (od których zależy np. długość okresu wypowiedzenia), wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie ustawy, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu nowych przepisów.

Oznacza to, że jeśli umowa o pracę na czas określony będzie trwała w dniu 22.02.2016 roku, to stosuje się do niej nowe przepisy w zakresie liczenia okresu, po którym umowa będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk