Zmiany przepisów w Nowym Roku

Uwaga uwaga!!!

Niebawem rozpocznie się 2016 rok.  Nowy Rok przyniesie nam zmiany w przepisach. O to najważniejsze z nich:

 • zmiany w urlopach rodzicielskich (możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą)
 • zmiany w opłacaniu składek na umowy zlecenia  (koniecznie proszę kontaktować się w tej sprawie z ZUSem)
 • zmiany w umowach na czas określony
 • zmiany w doręczaniu korespondencji z Sądu  – znowu doręczać będzie Poczta Polska S.A.

Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych innych ciekawych zmian. Ze zmian zapowiadanych:

 • jednorazowy dodatek dla niektórych emerytów (w tym pobierających emerytury pomostowe)
 • obniżenie wieku emerytalnego.

Zmiany w umowach o pracę – przepisy przejściowe

Nowe przepisy dotyczące umów na czas określony wejdą w życie 22.02.2016 roku. W tym czasie będą też obowiązywały umowy zawarte przed nowelizacją. Powstaje zatem pytanie, jak traktować umowy zawierane przed nowelizacją lub obowiązujące w dacie nowelizacji ??

Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zatem, jeśli pracodawca lub pracownik wypowie umowę na czas określony przed 22.02.2016 r. to stosuje się do niej dotychczasowe przepisy (np. o długości okresu wypowiedzenia).

Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie ustawy (w dacie 22.02.2016 r.), w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. To bardzo rzadkie przypadki, ale należy o nich wspomnieć, skoro ustawodawca wprowadził taką regulację.

Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się nowe okresy wypowiedzenia (czyli 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące, w zależności od długości trwania umowy o pracę).

Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, przy sumowaniu okresów, po których umowę uznaje się za zawartą na czas nieokreślony (czyli 33 miesiące) stosuje się nowe przepisy, jednakże do okresu zatrudnienia (od których zależy np. długość okresu wypowiedzenia), wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie ustawy, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu nowych przepisów.

Oznacza to, że jeśli umowa o pracę na czas określony będzie trwała w dniu 22.02.2016 roku, to stosuje się do niej nowe przepisy w zakresie liczenia okresu, po którym umowa będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk

Zmiana w prawie spadkowym

W dniu 18.10.2015 roku weszła w życie nowe zasady spadkobrania. Nowelizacja jest bardzo korzystna dla spadkobierców, ponieważ nie będą oni już narażeni na negatywne skutki bierności w razie zgonu spadkobiercy.

Bardzo często zdarza się tak, że rodzina nie przeprowadza postępowania spadkowego sądząc, że zmały, nie pozostawił po sobie żądnego spadku. Po kilku miesiącach lub latach mogło się okazać, że zmarły posiadał długi, którymi obciążona zostaje rodzina zmarłego.

Na skutek nowelizacji zostanie zmieniona zasada dotycząca przyjęcia spadku w razie milczenia spadkobierców. Ustawodawca wyeliminował bowiem z prawa spadkowego fikcję prawną prostego przyjęcia spadku, jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Proste przyjęcie spadku oznacza, że jeśli spadkobierca spadku nie odrzuci, to przyjmuje wszystkie aktywa i długi, za które będzie musiał odpowiadać swoim majątkiem. W świetle nowelizacji, jeśli spadkobierca nie odrzuci spadku w terminie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy lub dowiedzeniu się o tytule swojego powołania do spadku), to odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W takim przypadku odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe zostanie ograniczona jedynie do wartości stanu czynnego spadku (aktywów). Obecnie ustawodawca przewiduje dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli spadkobierca nie złoży stosownego oświadczenia tylko w przypadku pewnych kategorii osób (w szczególności małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz osób prawnych). Dlatego nowelizacja jest korzystna i wprowadza ochronę spadkobierców przed ponoszeniem pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe.

UWAGA: Nowe zasady mają zastosowanie, gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła po 18.10.2015 r.

Witamy !!!!

Kancelaria Porad Prawnych i Doradztwa Prawnego Małgorzata Karolczyk-Pundyk od 5 lat zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców i organizacji związkowych. Nasze usługi świadczymy także wszystkim obywatelom w każdym zakresie prawa. Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, sporządzeniem pism procesowych, umów, opinii prawnych, wszelkich dokumentów oraz prowadzeniem szkoleń i negocjacji.

Nasi klienci mogą liczyć na indywidualne fachowe podejście do problemu. Gwarantujemy uczciwe podejście do sprawy, rzetelną i terminową obsługę. Pracujemy szybko i skutecznie, a przede wszystkim dbamy o dobro i interes naszych klientów tak, aby ich sprawy były załatwione najlepiej jak to możliwe i w możliwie najniższych kosztach finansowych i emocjonalnych.

Nasze usługi charakteryzują się przejrzystością cen. Klient zawsze z góry wie ile zapłaci za usługę ? posiadamy stałe cenniki.

Zapraszamy do współpracy :)

Współpraca z mediami

Nasza Kancelaria współpracuje z mediami poprzez publikację w czasopismach artykułów z zakresu prawa. Współpracujemy m.in z:

 • portalem „dlastudenta.pl”
 • Tygodnikiem Śląsko-Dąbrowskim
 • Zmianami
 • Budowlanymi
 • Górnikiem
 • Kontrastem
 • Życiem Siemianowic
 • ITP Wieruszów

Współpraca z IPOL TV

Od kilku miesięcy Małgorzata Karolczyk-Pundyk współpracuję z telewizją IPOL TV. Na antenie prowadzi program pt. Telewizyjna Poradnia Prawna, w którym odpowiada na pytania widzów zadawane na żywo. Jeśli w danym momencie nie ma pytań, przeprowadza wykład z zakresu prawa dotyczący kwestii, z którymi najczęściej spotyka się w swojej praktyce zawodowej.

Zapraszamy na program w każdą niedzielę o godz. 18.00

Powtórki programu znajdują się na stronie youtube.com