Zmiany w umowach o pracę – przepisy przejściowe

Nowe przepisy dotyczące umów na czas określony wejdą w życie 22.02.2016 roku. W tym czasie będą też obowiązywały umowy zawarte przed nowelizacją. Powstaje zatem pytanie, jak traktować umowy zawierane przed nowelizacją lub obowiązujące w dacie nowelizacji ??

Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zatem, jeśli pracodawca lub pracownik wypowie umowę na czas określony przed 22.02.2016 r. to stosuje się do niej dotychczasowe przepisy (np. o długości okresu wypowiedzenia).

Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie ustawy (w dacie 22.02.2016 r.), w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. To bardzo rzadkie przypadki, ale należy o nich wspomnieć, skoro ustawodawca wprowadził taką regulację.

Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się nowe okresy wypowiedzenia (czyli 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące, w zależności od długości trwania umowy o pracę).

Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, przy sumowaniu okresów, po których umowę uznaje się za zawartą na czas nieokreślony (czyli 33 miesiące) stosuje się nowe przepisy, jednakże do okresu zatrudnienia (od których zależy np. długość okresu wypowiedzenia), wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie ustawy, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu nowych przepisów.

Oznacza to, że jeśli umowa o pracę na czas określony będzie trwała w dniu 22.02.2016 roku, to stosuje się do niej nowe przepisy w zakresie liczenia okresu, po którym umowa będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk