Nowe umowy o pracA� od lutego 2016 !!!

Nowelizacja ustawy Kodeks Pracy zawiera nowA� regulacjA� umA?w o pracA�. Ustawa przewiduje trzy typy umowy ? umowA� na okres prA?bny, umowA� na czas okreA�lony i umowA� na czas nieokreA�lony. Z ustawy usuniA�to umowA� o pracA� na czas wykonania okreA�lonej pracy.

Kodeks pracy po zmianach umoA?liwi zawieranie z pracownikiem wielu omA?w na okres prA?bny. Takie dziaA�anie bA�dzie dopuszczalne, jeA�li umowa na okres prA?bny zostanie zawarta odnoA�nie pracy na innym stanowisku. Dlatego bardzo trudne bA�dzie dochodzenie roszczeA� w razie kolejnej umowy na okres prA?bny-wystarczy, A?e pracodawca zatrudni pracownika na stanowisku o zmienionej nazwie lub z nieco zmienionym zakresem obowiA�zkA?w.

W ustawie wprowadzono limit czasowy zawierania umA?w o pracA� na czas okreA�lony. DA�ugoA�A� tych umA?w nie moA?e przekraczaA� A�A�cznie 33 miesiA�cy, niezaleA?nie od tego czy jest to jedna czy dwie umowy. Od tej zasady przewidziany jest wyjA�tek, A?e moA?na zawieraA� umowy na czas okreA�lony dA�uA?szy niA? 33 miesiA�ce i w liczbie wiA�kszej niA? trzy, gdy pracodawca wskaA?e obiektywne przyczyny leA?A�ce po jego stronie, ktA?re uzasadniajA� zatrudnienie na czas okreA�lony w zwiA�zku z okresowymi potrzebami pracodawcy. PrzesA�anki te naleA?y wskazaA� w umowie o pracA�. W takiej sytuacji pracodawca zobowiA�zany jest zawiadomiA� okrA�gowego inspektora pracy. Jednak poza tym przepis nie wprowadza A?adnej sankcji w razie niewykonania tego obowiA�zku. PrzecieA? PaA�stwowa Inspekcja Pracy nie ma kompetencji do badania takich przesA�anek ani do ewentualnego karania w takich sytuacjach. PrzesA�ankA� obiektywnA� stwierdza bowiem pracodawca, ale obiektywnoA�A� moA?e zbadaA� jedynie sA�d. NaleA?y zaznaczyA�, A?e klauzula obiektywnych przyczyn to furtka, ktA?rej nie bA�dzie moA?na kontrolowaA�. W praktyce rzadko zatrudnia siA� pracownikA?w na czas okreA�lony do konkretnego projektu czy przedsiA�wziA�cia. PrzewaA?nie umowa na czas okreA�lony jest zawierana w celu przerzucenia na pracownika ryzyka ekonomicznego ponoszonego przez pracodawcA�. TA� klauzulA� bA�dzie oceniaA� sA�d w ewentualnym procesie.

Nowelizacja wprowadza nowe okresy wypowiedzenia umA?w na czas okreA�lony tj.

1) 2 tygodnie, jeA?eli pracownik byA� zatrudniony krA?cej niA? 6 miesiA�cy,

2) 1 miesiA�c, jeA?eli pracownik byA� zatrudniony co najmniej 6 miesiA�cy,

3) 3 miesiA�ce, jeA?eli pracownik byA� zatrudniony co najmniej 3 lata.